Hoş gel­din

Bir­kaç on yıl­dır gümüş takıların top­tan satışın­da güve­ni­lir bir şekil­de akti­fiz. Mücev­her top­tancısı Davut Filiz (İspany­a’da Oso Sil­ver), „Ster­ling Sil­ver“ seg­mentin­den geniş bir mücev­her yel­pa­ze­si sun­m­akt­a­dır. Bura­da ilginç tekli­f­le­rin gün­cel bir seçki bulacaksınız.

Her­han­gi bir sor­u­nuz var­sa, lüt­fen bize bir mesaj gönderin.

Dük­kan yakın­da takip ede­cek. Lüt­fen Alman­ca say­fası­na geçin.

Bül­ten­imi­ze abo­ne olun

Daha faz­la bil­gi almak isti­yor­sanız, lüt­fen bül­ten­imi­ze abo­ne olun.