Bu web site­s­i­nin içe­riğin­den sorumlu:

Schmuck­groß­han­del Davut Filiz
Reger­stra­ße 10
45711 Dat­teln / Germany

Mobil: 0049–178 8190788
Fax: 0049–2363 366080
E‑Mail: davut@schmuck-filiz.de

ver­gi numa­rası: 340/5084/1001
USt.-ID-Nr.: DE813320588

Fera­ga­t­na­me:
Dik­kat­li içe­rik kon­trolü­ne rağ­men, hari­ci bağlan­tıların içe­riği için hiç­bir sor­um­lu­luk kabul edi­yo­ruz. Bağlan­tılı say­fa­ların ope­ra­tör­le­ri içe­riklerinden yal­nız­ca sorumludur.

Telif hak ‑ları:
Bu İnt­ern­et web site­si ve için­de bul­un­an tüm kat­kılar ve illüs­trasyon­lar telif hak­kı ile kor­un­m­akt­a­dır. Sağlayıcının rız­ası olma­dan telif hak­kı yasasının sınırl­arı dışın­da yapılan her­han­gi bir kul­lanım kabul edi­le­mez ve ceza­lan­dırıla­bi­lir. Bu öze­l­lik­le elek­tro­nik sis­tem­ler­de üre­me, mikro­film­le­me ve depo­la­ma için geçerlidir.