Veri koru­ma yasaları, öze­l­lik­le AB Gen­el Veri Koru­ma Yönet­me­liği (GDPR) anlamın­da denetleyici:

Mücev­her Top­tan Satış

Davut Filiz

Kayıt Şir­ke­ti 10

45711 Tarih­ler / Almanya

Cep Tele­fonu: 0049–178 8190788

Faks: 0049–2363 366080

E‑posta: davut@schmuck-filiz. de
Veri konu­su ola­rak haklarınız

Veri koru­ma görev­li­miz tarafın­dan sağla­nan ile­tişim bil­gi­le­ri­ni kul­la­n­a­rak aşağı­da­ki hakları ist­ediği­niz zaman kullanabilirsiniz:

Bizim hak­kımız­da sakla­nan ver­i­ler­iniz ve bun­ların işlen­me­si hak­kın­da bil­gi (Gdpr MD. 15),
Yan­lış kişi­sel ver­i­le­rin düzel­til­me­si (Gdpr MKYK 16),
Sil­me bizim tarafın­dan sakla­nan ver­i­ler­iniz (Gdpr MD. 17),
Yasal yüküm­lülü­k­ler nede­ni­yle ver­i­ler­ini­zi sil­me­mi­ze henüz izin ver­il­mez­se veri işle­me­nin kısıt­lan­ması (Gdpr MD. 18),
Ver­i­ler­ini­zin bizim tarafın­dan işlen­me­si­ne iti­raz (Gdpr MD. 21) ve
Veri işle­meye izin ver­diy­sen­iz veya bizim­le bir söz­leş­me yap­tıy­sanız, veri taşına­bi­lir­liği (Md. 20 GDPR).

Bize onay ver­diy­sen­iz, gele­cek­te geçer­li olmak üze­re ist­ediği­niz zaman iptal edebilirsiniz.

Bir şikay­et­le ist­ediği­niz zaman bir dene­tim oto­ri­te­si­ne baş­vu­ra­bi­lir­si­niz, örneğin. B ika­met ettiği­niz yerin fede­ral eyale­t­i­nin yetki­li dene­tim oto­ri­te­si veya sor­um­lu kurum ola­rak biz­den sor­um­lu makam.

Dene­tim makam­larının (kamu dışı sek­tör için) adre­si olan bir lis­tesi şu adres­te bul­una­bi­lir: https://www. bfdi. bund. de/­DE/­Ser­vice­/An­schrif­ten/Laen­der/Laen­der-node. html.
Üçün­cü ülkel­er­den transfer:

Topla­nan ver­i­ler işlen­ebi­lir. aşağı­da­ki üçün­cü ülkel­e­re aktarılır:

Hayır

Aşağı­da­ki veri koru­ma garan­ti­le­ri kullanılabilir:
Kurabiye

Diğer bir­çok web site­si gibi, „çerez­ler“ ola­rak da kul­lanıyo­ruz. Çerez­ler, web site­mi­zi ziya­ret ettiği­niz­de ciha­zınız­da depol­a­nan küçük metin dosya­ları­dır (dizü­stü bil­gi­sayar, tablet, akıl­lı tele­fon vb. ).

Tek tek çerez­le­ri veya tüm çerez envan­te­ri­ni sile­bi­lir­si­niz. Ayrı­ca, bu çerez­le­rin nasıl sili­ne­ceği veya depol­an­masının nasıl engel­la­na­cağı hak­kın­da önce­den bil­gi ve tali­mat­lar ala­caksınız. Tarayıcını­zın sağlayıcısı­na bağlı ola­rak, gere­kli bil­gi­le­ri aşağı­da­ki bağlan­tıların altın­da bulabilirsiniz:

Mozil­la Fire­fox: https://support. mozil­la. org/­de/k­b/­coo­kies-loe­schen-daten-von-web­sites-ent­fer­nen
Inter­net Explo­rer: https://support. micro­soft. com/­de-de/hel­p/17442/­win­dows-inter­net-explo­rer-dele­te-mana­ge-coo­kies
Goog­le Chro­me: https://support. goog­le. com/accounts/answer/61416?hl=de
Ope­ra: http://www. ope­ra. com/de/help
Safa­ri: https://support. apple. com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Depo­la­ma süre­si ve kul­lanılan çerezler:

Tarayıcı ayarl­arınız veya izni­niz aracılığıy­la çerez­le­ri kul­lan­mamı­za izin ver­ir­se­niz, web site­le­ri­miz­de aşağı­da­ki çerez­ler kullanılabilir:

Stand­art Word­Press çerezleri
Teknik ola­rak gere­kli çerezler
İşl­eme türü ve amacı:

Web site­mi­zi daha kul­lanıcı dostu hale getir­mek için çerez­le­ri kul­lanıyo­ruz. Web site­mi­zin bazı öğe­le­ri, ara­ma tarayıcısının bir say­fa değişi­k­liğin­den son­ra bile tanım­lana­bil­me­si­ni gerektirir.

Teknik ola­rak gere­kli çerez­le­ri kul­lan­manın amacı, kul­lanıcılar için web site­ler­inin kul­lanımını basit­leş­tir­mek­tir. Web site­mi­zin bazı işlev­le­ri çerez­ler kul­lanıl­ma­dan sunu­lamaz. Bun­lar için, tarayıcının bir say­fa değişi­k­liğin­den son­ra bile tanın­ması gerekir.

Aşağı­da­ki uygu­la­ma­lar için çerez­le­re ihti­yacımız var:
Yasal daya­nak ve meşru menfaat:

İşl­eme Gdpr Mad­de 6(1)(f) uyarın­ca ger­çe­kleş­ti­ri­lir. f GDPR, web site­mi­zin kul­lanıcı dostu tas­arımında­ki meşru men­faa­ti­mi­ze dayanarak.
Ahize:

Ver­i­le­rin alıcıları, web site­mi­zin işle­til­me­si ve bakımı için işlemci göre­vi gören teknik ser­vis sağlayıcılar olabilir.
Gere­kli veya gere­kli hüküm:

Yukarı­da belir­ti­len kişi­sel ver­i­le­rin sağlan­ması ne kan­unen ne de söz­leş­me gereği­dir. Ancak bu ver­i­ler olma­dan, web site­mi­zin hiz­me­ti ve işlev­sel­liği garan­ti edil­mez. Ayrı­ca, birey­sel hiz­met­ler kul­lanıla­ma­ya­bi­lir veya kısıtlanabilir.
Çelişki

Lüt­fen aşağı­da­ki Gdpr 21’e göre iti­raz hak­kınız­la ilgi­li bil­gi­le­ri okuyun.
Üçün­cü ülkel­er­den transfer:

Topla­nan ver­i­ler işlen­ebi­lir. aşağı­da­ki üçün­cü ülkel­e­re aktarılır:

Hayır

Aşağı­da­ki veri koru­ma garan­ti­le­ri kullanılabilir:
Bülten
İşl­eme türü ve amacı:

Bül­ten­imi­zin tes­li­mi için, bize bir giriş mas­ke­si aracılığıy­la ile­ti­len kişi­sel ver­i­le­ri toplarız.

Etki­li bir kayıt için geçer­li bir e‑posta adres­i­ne ihti­yacımız var. Bir kay­dın bir e‑posta adres­i­nin sahi­bi tarafın­dan ger­çek­ten yapılıp yapıl­ma­dığını kon­trol etmek için „çift katılım“ pro­se­dürü­nü kul­lanıyo­ruz. Bu ama­ç­la, bül­ten kay­dını, bir onay e‑postasının gön­de­ril­me­si­ni ve bura­da istenen yanı­tın alın­masını kay­de­de­riz. Baş­ka veri toplanmayacaktır.
Yasal dayanak:

Açık­ça ver­diği­niz rıza­ya daya­n­a­rak (Md. 6 para. 1 lit. bir GDPR), bül­ten­imi­zi veya karşılaş­tırıla­bi­lir bil­gi­le­ri­mi­zi düzen­li ola­rak belir­ti­len e‑posta adres­i­ni­ze e‑posta ile göndereceğiz.

Kişi­sel ver­i­ler­ini­zin saklan­ması­na ve bül­ten­in gön­de­ril­me­si­ne ilişkin onayını­zı gele­cek­te geçer­li olmak üze­re ist­ediği­niz zaman iptal ede­bi­lir­si­niz. Her bül­ten­de ilgi­li bir bağlan­tı bula­caksınız. Ayrı­ca, ist­ediği­niz zaman doğru­dan bu web site­sin­den abo­neliği­ni­zi iptal ede­bi­lir veya bu veri koru­ma bil­gi­ler­inin son­un­da ver­i­len ile­tişim seçe­neği aracılığıy­la ipta­li­ni­zi bize bildirebilirsiniz.
Ahize:

Ver­i­le­rin alıcıları işlemci­ler olabilir.
Üçün­cü ülkel­er­den transfer:

Topla­nan ver­i­ler işlen­ebi­lir. aşağı­da­ki üçün­cü ülkel­e­re aktarılır:

Hayır

Aşağı­da­ki veri koru­ma garan­ti­le­ri kullanılabilir:
Depo­la­ma süresi:

Bu kap­sam­da ver­i­ler ancak ilgi­li onay alın­dığı süre­ce işle­n­e­cek­tir. Bun­dan son­ra silinecekler.
Gere­kli veya gere­kli hüküm:

Kişi­sel ver­i­ler­ini­zin sağlan­ması, yal­nız­ca sizin onayını­za daya­n­a­rak gönül­lü­dür. Ne yazık ki, izni­niz olma­dan bül­ten­imi­zi size gönderemeyiz.
Onayın iptali:

Kişi­sel ver­i­ler­ini­zin saklan­ması­na ve bül­ten­in gön­de­ril­me­si­ne ilişkin onayını­zı gele­cek­te geçer­li olmak üze­re ist­ediği­niz zaman iptal ede­bi­lir­si­niz. Abo­nelik­ten çık­ma, her e‑postada yer alan bağlan­tı veya aşağı­da lis­te­l­e­n­en veri koru­ma görev­lisin­den veya veri koru­madan sor­um­lu kişi­den talep edilebilir.
Komut dosyası kitaplıklarının kul­lanımı (Goog­le Webfonts)

İçer­iğim­izi tarayıcılar arasın­da doğru ve gra­fik­sel ola­rak çeki­ci bir şekil­de görün­tü­le­mek için Goog­le LLC’­nin „Goog­le Web Font­larını“ kul­lanıyo­ruz (1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043, ABD; bun­dan böyle yazı tipler­inin sun­u­mu için „Goog­le“ ola­rak anılacaktır.

Goog­le Web Font­ları hak­kın­da daha faz­la bil­giyi https://developers. goog­le. com/fonts/faq altın­da ve Goo­g­le’ın giz­li­lik poli­ti­k­asın­da bula­bi­lir­si­niz: https://www. goog­le. com/policies/privacy/.
SSL şifrelemesi

İlet­im sırasın­da ver­i­ler­ini­zin güven­liği­ni koru­mak için HTTPS üzerinden en son tekno­lo­ji­ye sahip şifr­ele­me yön­tem­le­ri­ni (e. B SSL) kullanıyoruz.
Infor­ma­ti­on about your right to object accor­ding to Art. 21 GDPR
Duru­ma göre iti­raz etme hakkı

Özel duru­mu­nuz­dan kay­nakla­nan neden­ler­den dolayı, işle­meye her­han­gi bir zaman­da karşı çık­ma hak­kı­na sahip­si­niz. gdpr mad­de 6 (1) (f) temel alı­n­a­rak işle­nen, sizin­le ilgi­li kişi­sel ver­i­ler. f GDPR (faiz­le­rin den­ge­len­me­si­ne dayalı veri işle­me) iti­raz­da bul­un­m­ak­tır; Bu, Mad­de 4(4) anlamın­da bu hük­me dayalı pro­fil oluş­tur­ma için de geçer­li­dir. GDPR .

İtir­az eder­se­niz, çıkarl­arını­zı, haklarını­zı ve özgür­lü­k­ler­ini­zi geçer­siz kılan işle­me veya yasal tale­p­le­rin oluş­tur­ul­ması, kul­lanıl­ması veya savunul­ması için zor­layıcı meşru gerek­çe­ler gös­te­remez­sek kişi­sel ver­i­ler­ini­zi artık işlemeyeceğiz.
İtir­az­ın alıcısı

Mücev­her Top­tan Satış

Davut Filiz

Kayıt Şir­ke­ti 10

45711 Tarih­ler / Almanya

Cep Tele­fonu: 0049–178 8190788

Faks: 0049–2363 366080

E‑posta: davut@schmuck-filiz. de
Giz­li­lik Poli­ti­k­amız­da­ki Değişiklikler

Bu veri koru­ma bey­an­na­me­si­ni, mev­cut yasal gere­kli­li­k­le­re her zaman uygun ola­cak şekil­de uyar­la­ma veya yeni hiz­met­ler sunar­ken e. B. Yeni veri koru­ma bil­di­ri­mi daha son­ra yeni ziya­re­t­i­niz için geçer­li olacaktır.
Veri Koru­ma Görev­li­si­ne Sorular

Veri koru­ma ile ilgi­li her­han­gi bir sor­u­nuz var­sa, lüt­fen bize bir e‑posta gön­de­rin veya doğru­dan kuru­luşu­muz­da­ki veri koru­masın­dan sor­um­lu kişi­yle ile­tişi­me geçin:

Mücev­her Top­tan Satış

Davut Filiz

Kayıt Şir­ke­ti 10

45711 Tarih­ler / Almanya

Cep Tele­fonu: 0049–178 8190788

Faks: 0049–2363 366080

E‑posta: davut@schmuck-filiz. de

Veri koru­ma bey­anı, hari­ci veri koru­ma görev­li­le­ri uzman­ları active­Mind AG’­nin yar­dımıy­la oluş­tur­ul­muş­tur (sürüm # 2020-09-30).